Om skulen

Vinterlandbruksskulen på Jæren er ein skule med rike tradisjonar. Det overordna målet er at Vinterlandbruksskulen skal gi kunnskap, inspirasjon og framtidstru til landbruksnæringa.

Stiftelsen Vinterlandbruksskulen på Jæren fører vidare eit interkommunalt samarbeid om landbruksopplæring som starta i 1911. 13 kommunar står nå bak skulen, og kommunestyret i kvar kommune oppnemner kvar sin medlem til styret for skulen. Dei 13 kommunane er Bjerkreim, Eigersund, Gjesdal, Hå, Klepp, Lund, Randaberg, Sandnes, Sirdal, Sola, Sokndal, Stavanger og Time.

Skulen er godkjend etter lov om private skular med rett til statstilskot, og tilbyr for tida agronomutdanning på grunnlag av godkjend læreplan i felles programfag Vg3 landbruk, under utdanningsprogram for naturbruk. Formålet til skulen er å gi ei god tilpassa opplæring til vaksne som ønskjer slik utdanning.

Skulen er lokalisert i leigde lokale ved Øksnevad vidaregåande skule, og undervisninga føregår i undervisningsbygget der. Med nokre års mellomrom tilbyr vi utdanninga på Helleland.

Frå hausten 2023 planlegg vi å starta opp med undervisning på Helleland Grendehus i faget Plante- og husdyrproduksjon to kveldar i veka. Dei andre faga vil bli undervist på Øksnevad. I løpet av tre år vil vi tilby undervisning i alle faga på Helleland viss vi får nok elevar til å kunna starta opp tilbodet.

Skulen er ein del av Rogaland Landbrukspark på Særheim.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil vite meir? Kontakt oss på telefon 51 22 74 50 eller e-post post@vlj.no.

Du kan òg nå oss via kontaktskjema. Fyll ut skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Fyll inn skjema så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.