Praktisk informasjon

Skulen er godkjend etter lov om private skular med rett til statstilskot, og tilbyr for tida agronomutdanning på grunnlag av godkjend læreplan i felles programfag Vg3 landbruk, under utdanningsprogram for naturbruk.

Skulen er lokalisert i leigde lokale ved Øksnevad vidaregåande skule, og undervisninga føregår i undervisningsbygget der.

Opptakskrav

Kravet til opptak ved skulen er at eleven må vera 19 år eller eldre, i tillegg må han/ho ha minst eit halvt års jordbrukspraksis. Du kan ikkje søkja opptak ved skulen medan du går i lære (ikkje har avslutta vidaregåande opplæring), men du kan likevel søkja skulen viss du skal ta fagprøva før skulestart i…

Lånekassen

Som elev ved Vinterlandbruksskulen, kan du søkje om lån og stipend frå Lånekassen. Frå skuleåret 2020/21 er det mulig å få støtte for deltidselevar etter same andel som dei ulike faga utgjer, 34 %, 17 % osv. av satsane som gjeld for heiltidselevar. Dei ulike modulane er vekta slik: Plante- og husdyrproduksjon 34 %, Gardsdrift…

Realkompetansevurdering

Alle søkjarar over 25 år som har brukt retten sin til vidaregåande utdanning, må legge fram ei realkompetansevurdering i dei fem faga (eller dei faga du ønskjer å ta) på Vg3 Landbruk for å bli tatt opp ved skulen. (Friskulelova § 3.1.) Vinterlandbruksskulen på Jæren har ikkje høve til å gi deg opplæring i skulefag…

Kven er elevane våre?

Den typiske eleven ved Vinterlandbruksskulen er ei kvinne eller ein mann i midten/slutten av tjueåra som før eller seinare skal overta ein gard i området. Dei fleste har gjerne ei fagutdanning med fagbrev frå før, men vi har òg elevar med høgare utdanning innan undervisning, helse eller økonomisk/tekniske fag. Dei fleste er i fullt arbeid og kombinerer utdanninga…

Timeplan 2020-2021

Undervisninga startar måndag 17. august og varer til 15. april. Eksamen i mai.Dei ulike faga blir undervist på kvar sine kveldar. Skuleåret 2020-2021 blir oppsettet slik: Plante- og husdyrproduksjon: Måndag og onsdagGardsdrift: Kvar tysdag, og onsdagar i november, desember og januarUtmark og kulturlandskap: Måndag (ikkje undervisning november, desember og januar)Traktor og maskinar: Tysdag frå ca. 20. septemberØkonomi og…

Eigenbetaling

Vi har ei eigenbetaling for elevane på kr 1.500 for kvart fag med unntak for plante- og husdyrproduksjon der prisen er kr 3.000. Ved å gå på Vinterlandbruksskulen får du høve til å få fleire kompetansebevis som du treng som bonde i dag, til dømes autorisasjonskurs i plantevern, HMS-kurs, kurs i varme arbeid og kompetansebevis…